Heimdal Fotball

Sportsplan

Sportsplan

Sportslig Utvalg, har i smarbeid med klubbens trenere utarbeidet ny sportsplan for Heimdal Fotball. Denne vil bli revidert årlig av Sportslig utvalg / trenerforum og sendes til styret for godkjenning. God lesning!


SPORTSPLAN

HEIMDAL FOTBALL

04.12.2018

 

SPORTSPLAN BARNEFOTBALL

Heimdal Fotball skal være en klubb med holdningssterke spillere, trenere og ledere. Dette går foran all resultattenkning og ambisjoner om idrettslige prestasjoner. Spesielt i den aldersbestemte fotballen legger vi vekt på å være utviklingsorientert fremfor resultatorientert. Det er utviklingsorienteringen som vil skape resultater over tid.

Med dette dokumentet understrekes det i enda større grad at all fotballaktivitet i Heimdal Fotball er klubbstyrt og ikke trenerstyrt. Vi skal uansett alderstrinn kjenne igjen all aktivitet som gjennomføres i henhold til klubbens sportsplan. 

Å være trener og frivillig er en utfordring. Å ta på seg en frivillig oppgave i en organisasjon betyr samtidig at man gir avkall på egen fritid. Det betyr også at man har sagt ja til å bidra i et viktig arbeid med barn. Vi er alle forskjellige og det vil variere fra person til person hvordan man ser for seg å løse oppgaven som trener. 

Alle trenere i barnefotballen skal gjennomføre delkurs 1 av Grasrottrenerkurs i løpet av første hele kalenderår. Denne trenerutdanningen betales av Heimdal Fotball og klubben oppfordrer flest mulig til også å ta denne utdanningen. Mer utdanning vil gi mer effektive treninger og bedre treningsledelse. 

Dette dokumentet skal alle frivillige, trenere og støtteapparat i barnefotballen (6-12 år) være lojal til. Dokumentet skal gjøre det enklere å være trener og frivillig ved at retningslinjene ligger i bunn. Sportsplanen skal være et dynamisk dokument som revideres av Sportslig Utvalg hvert år og godkjennes av styret. 

 

GRUNNLEGGENDE FOR ALL FOTBALLAKTIVITET 

I barnefotballen skal man fokusere på lek og utvikling av basisferdigheter.

For å oppnå gode holdninger har vi utarbeidet huskeliste for bruk ved trening og kamp. Huskereglene gjelder fra barna starter i klubben. Det er mye lettere å få gode vaner, hvis dette læres fra starten av. 

Selv om trener eller lagleder synes at de godt kan ta oppgavene nevnt under selv, skal likevel spillerne ansvarliggjøres. Det er klubbens mening at gode holdninger ikke kan skapes uten ansvarliggjøring. 

 

På trening 

1. En trening med smil og godt humør fremmer gode holdninger og ekte klubbfølelse. 

2. Trener(ne) velger ut et passende antall spillere som har ansvar for at utstyr i etterkant av treningen blir opptelt og kommer på plass.

3. Alle spillere blir involvert i å lete opp utstyr om det mangler etter treningen. 

4.Trener(ne) velger ut et passende antall spillere som har ansvar for at det ryddes på banen og de nærliggende områdene. Også garderoben hvis den benyttes. Det er en selvfølge at rot og rask fra tidligere aktivitet også blir ryddet vekk. Alt utstyr og alle spillere skal være av banen når tiden er inne for neste lags trening. 

5. Ha respekt for oppmøtetid. Alt oppmøte skal skje før angitt treningstid. I tilfeller der spiller/foreldre viser at de ikke holder seg til dette, plikter treneren å informere om viktigheten av dette punktet. Lagene må vente på oppsatt treningstid før de entrer banen.

6. På trening skal spillerne respektere trener(ne). Der oppførsel og væremåte går utover det akseptable reageres det overfor spillere/foreldre. Der reaksjonen tilsier alvorligere reaksjoner skal det søkes råd hos Sportslig Utvalg. I svært graverende tilfeller bringes saken inn for klubbens styre. Hvis formen på reaksjon tilsier skriftlig irettesettelse skal denne enten godkjennes av styret eller føres i pennen av styret. Dette gjelder både i brevs form eller ved mail.

7.Vi vil ha en god tone på treningene, men aksepterer at engasjementet kan være høyt innimellom. Kjeftbruk og mobbing tolereres ikke. 

 

På kamp 

1. En kamp med smil og godt humør fremmer gode holdninger og ekte klubbfølelse. 

2. Trener(ne) velger ut et passende antall spillere som har ansvar for at utstyr blir samlet sammen. I garderobe skal det ryddes. Dette gjelder både på hjemme- og bortekamper. 

3. Ha respekt for oppmøtetid. 

4. Vi vil ha en god tone når lag fra Heimdal Fotball spiller kamp, men aksepterer at engasjement kan være høyt imellom. Kjeftbruk og mobbing tolereres ikke. 

5. Holdning til dommere er krystallklar: Både foreldre, trenere og spillere SKAL respektere dommeravgjørelser. Spesielt er det viktig for trenere og lagledere å ta vare på dommerne. 

6. Usportslig opptreden mot dommere rapporteres inn til klubbens styre, enten av trener eller annen tillitsvalgt person som måtte være til stede. 

7. Etter kamp skal trenere og lagledere takke dommer og motstandernes støtteapparat for kampen. 

8. Spillere skal takke dommer for kampen, samt utføre ”fair play” hilsen før og etter kampen. 

 

BARNEFOTBALLEN 

3`ER (6 år, 7 år)

5’ER (8 år og 9 år) 

7’ER (10 år og 11 år) 

9’ER (12 år)

Viser til kampmatrise fra Trøndelag Fotballkrets.

Invitasjon om oppstart av fotballtreninger for 1.klassingene går ut til elevene etter skolestart i august. Høsten som 1.klassinger er det gratis å delta på treningene i dette høsttilbudet. Først 1.januar det året de går i 1.klasse blir man en del av det organiserte fotballtilbudet i klubben – og blir da Gutter/Jenter 7 år. 

Sonekvelder gjennomføres for 6 år til 10 år.

 

Mål for barnefotballen (6- 12 år) 

Heimdal Fotball ønsker å tilby barn treningstid høsten fra det året de fyller 6 år. 

Heimdal Fotball legger til grunn NFFs verdigrunnlag for barnefotballen. Det betyr at Heimdal Fotball ønsker å gi så mange barn som mulig muligheten til å spille fotball. Ved å vektlegge trygghet, spilleglede og mestring ønsker klubben å stimulere til videre fysisk aktivitet utover årene i barnefotball. Heimdal Fotball ønsker å tilpasse aktiviteten slik at barna kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Hospitering i barnefotballen skal avklares med SU, og det er viktig med god informasjonsflyt til foreldre og spillere (Se vedlegg fra SU angående hospitering).

 

Tiltak

På trening og i kamp skal det veiledes aktivt med en positiv fremtoning. Treneren skal fremstå som veileder med fokus på utvikling av spillerens basisferdigheter med ball, fremgang, høyt aktivitetsnivå, og fair play. 

Det er viktig at lagene baserer seg på barn på samme alderstrinn, og unntak skal avklares med klubben. 

For å kvalitetssikre innhold og øvelsesutvalg i barnefotballen, skal trenere og spillere delta på aktiviteter fastsatt av klubb, som f.eks. trenerforum, klubbdager samt klubbens egne cuper. Trenerutvikling skal vektlegges også innen barnefotballen. 

Det skal legges like mye vekt på jentelag som guttelag. SU v/barnefotballansvarlig og Sportslig Leder skal ha dialog med trenere og lagledere ved oppstart med tanke på sportslig opplegg, samt sørge for at sportsplan er kjent for de nye lagene. Dette er også ment som oppstartshjelp for de nye lagene i klubben. Denne skal også gjennomgås hvert år med alle trenere i et trenerforum.

 

ANTALL TRENINGER/TRENINGSFORHOLD 

I januar, februar, mars (frem til påske) trener 7-10 år innendørs i gymsal. 10-åringene kan i stedet trene utendørs ved ønske og mulighet.

11-12 år vil bli tildelt treningstid utendørs.

I utendørssesongen (begynner 1.april) skal lagene i barnefotballen i Heimdal trene slik: 

Årstrinn

Antall treninger

Treningslengde

Avsluttes senest kl.

6-7 år

1 trening i uka

1 time

19.00 

 

8 år

1 trening i uka

1,5 time

19.30 

 

9 år

1 trening i uka

1,5 time

19.30 

 

 

 

 

 

10 år

2 treninger i uka

 

1,5 time

20.00 

 

11 år

2 treninger i uka

 

1,5 time

20.00 

 

12 år

2 treninger i uka

1,5 time

20.00 

 

SESONGLENGDE 

6-10 år

Skal starte treningene i midten av januar. I vintermånedene blir hvert årstrinn tildelt 1-2 timer hver uke i Heimdalshallen. 

Vårsesongen avsluttes etter siste sonekveld i juni.

Oppstart med trening i uken før skolestart i august og lagene skal trene ut oktober. Lagene oppfordres til å avslutte sesongen med å delta i innendørsturneringene til Heimdal (oktober/november). 

Kampsesongen avsluttes med Soneturnering på Kolstad i slutten av september. 

11-12 år

Skal starte treningene i januar.

Vårsesongen avsluttes etter skoleslutt. Lagene selv står fritt til å velge deltakelse i cuper i løpet av sommeren. Feks. Scandia Cup, Storsjøcup.  

Oppstart med trening i august og lagene skal trene ut november. 

For hele barnefotballen i Heimdal er det full aksept for at spillere bedriver andre idretter. For barnefotballen i Heimdal skal det aksepteres at spillere gjennom vintersesongen (desember, januar, februar, mars) kan velge å prioritere trening med andre idretter. Heimdal Fotball er opptatt av allsidighet. 

 

STØTTEAPPARAT 

Hovedtrener og foreldrekontakter velges på oppstartsmøtet. Etter hvert er laget og foreldregruppen ansvarlig for å sette sammen et støtteapparat som ivaretar alle oppgaver som følger hvert lag. Det er kritisk å involvere flest mulig foreldre i støtteapparatet fra første år. Disse må gis konkrete arbeidsoppgaver. Aktive foreldre fører til flere spillere som spiller fotball lengre. Og ikke minst vil et stort støtteapparat gjøre laget mindre sårbart om en eller flere voksne gir seg underveis. 

 

Hovedtrener (1 person): 

* Fordel ansvar på trening og kamp mellom trenerne 

* Skal organisere aktivitetene godt – flest mulig i aktivitet så ofte som mulig 

* Masse positiv feedback til spillergruppa (minimum 75/25).  

* Fotball for alle! Alle skal inkluderes og bli sett, resultater ikke viktig. 

* Fair Play! Ovenfor dommere, motstandere, egne spillere – ansvarlig for nulltoleranse. 

Assistenttrenere (2-3 personer): 

* Gjennomføre delaktiviteter på trening, eller etter avtale med hovedansvarlig. 

* Masse positiv feedback til spillergruppa (minimum 75/25) 

* Prate litt ’ekstra’ med foreldregruppa, gjenta ’Fotball for alle’ - og ’Fair Play ’- budskapet til foreldregruppa. 

Lagkontakt (1 person): 

* Innen 1.mars framskaffe en oppdatert lagsliste for inneværende år med navn, adresser, fødselsdato og telefon – skal sendes inn per mail til klubben 

* Klubbens kontaktperson dersom noen på laget ikke betaler aktivitetsavgift. Skal så informere de det gjelder og søke en løsning. 

* Ansvarlig for utlevering/innlevering av drakter og føre en tydelig liste over hvem som har hvilke drakter. 

Tilsynsvakter i hallen (Styres av foreldrekontakt): 

* Hvert lag har 2-3 uker i året. Blir kontaktet av klubben i god tid før lagets uke, blir ansvarlig for at kiosken blir bemannet og at dens retningslinjer blir fulgt. 

Eventuell rolle rundt laget:

Ressursgruppe: 

* 3-4 foreldre til ei ressursgruppe som kan legge fram inntektsbringende tiltak til eget lag. Organisere disse aktivitetene og holde styr på lagøkonomien som eventuelt kommer. En annen mulighet er å arrangere noe sosialt for foreldre og spillere. Ressursgruppens bidrag kan variere fra veldig lite til veldig mye – ingen krav. 

 

Spilletid 

3`er og 5’er fotball (6-9 år): 

Lik spilletid for alle 

7’er fotball (10- 12 år): 

Ikke topping, men tilnærmet lik spilletid. Understrekes at manglende ferdigheter ikke skal føre til mindre spilletid. 

 

 

Sportsplan ungdoms- og juniorfotball (13-19 år)

 

Mål for ungdomsfotballen (13-16år)

Heimdal FK ønsker et tilrettelagt tilbud tilpasset spillernes ambisjoner og ferdigheter. Dette gjelder både i kamp og trening. Gjennom tilpasset aktivitet og fokus på utvikling framfor resultat ønsker klubben å være ledende på spillerutvikling. Klubben ønsker til enhver tid at lagene i ungdomsfotballen skal spille på et nivå som både gir mestring og utfordring. Dette skal oppnås gjennom fokus på trenerkompetanse, gode treningsfasiliteter og god spillerutvikling.

Tiltak:

I ungdomsfotballen vil klubben fokusere på relasjonelle ferdigheter og taktiske ferdigheter i større grad enn i barnefotballen.

Klubben vil etterstrebe å ikke ha foreldre som hovedtrener i ungdomsfotballen (fom G16 og J17) og trenerutvikling skal vektlegges.

Mål for juniorfotballen

Juniorgruppen skal, om mulig bestå av spillere som har spilt aldersbestemt fotball i Heimdal FK, eller de klubbene som naturlig sogner til Heimdal FK. I tillegg ønsker klubben å være attraktive for spillere i klubber som ikke har tilbud på ønsket nivå og som har ønske om å utvikle seg til fremtidige spillere på a-laget.

Klubben ønsker å legge til rette for hospitering for de beste juniorspillerne i egen klubb opp til a-laget. Dette forutsetter ferdighet, potensiale og gode holdninger. Dersom en spiller viser bra potensiale og har gode holdninger kan spilleren flyttes opp i A-stallen på permanent basis om spilleren ønsker. Om dette gjøres skal hun/han få spilletid, om ikke skal hospitering benyttes.

 

Herrer junior/rekrutt:

Hovedstammen i junior-/rekruttlaget skal bestå av spillere som holder junioralder (17-19 år),

i tillegg er dette en god arena for A-lagspillere for å få kamptrening. De primære kamparenaene for de beste juniorspillerne er G19 og Heimdal 2 senior. Det vil også være mulig for de beste G16-spillerne å ha rekruttlaget som en tilleggsarena. Målsetningen er at rekruttlaget skal spille på et gunstig nivå for utvikling av spillerne. Junior-gruppen skal også stille minimum ett lag i juniorserien, og da på høyest mulig nivå. Avhengig av antall spillere kan også lag i lavere divisjoner etableres, det bør også vurderes miljølag. Dette vurderes og besluttes i SU. Det skal utvises aktsomhet for å unngå overforbruk av juniorspillere i intensive kampperioder.

 

Damer Junior:

Junior gruppen skal stille minimum 1 lag i juniorserien om det er nok lag til serie. Om ikke, stiller laget i seniorklassen. På hvilket nivå er avhengig av antall spillere, nivå og alderssammensetning kan flere lag etableres på ulikt nivå. Gjennom god rekruttering fra barnefotball og ungdomsfotballen skal klubben etterstrebe å ha gode utviklingsmiljø og jobbe for å ikke ha hull i enkelte årsklasser. Belastning og intensitetsstyring er meget viktig i denne alderen, og det skal derfor utvises aktsomhet for å unngå overforbruk av spillere i intensive kampperioder. Dette krever god kommunikasjon mellom trenere og spillere.

 

Mål for seniorfotballen

Heimdal Fotball skal satse på å utvikle egne spillere. Dette skal gjenspeiles i utviklingsarbeidet i yngre årsklasser. Gjennom å legge til rette for utvikling i klubb, skal vi etterstrebe at våre a-lagspillere skal bestå av egenutviklede spillere eller spillere fra bydelen forøvrig.

Ambisjonen for herrer senior er å spille i 3.divisjon innen 2021.

Ambisjonen for damer senior er å få etablert et 11’er lag innen 2020.

 

Veien videre:

Klubben skal drive spiller- og trenerutvikling i de aldersbestemte klassene, med målsetting om å tilrettelegge for å utvikle så mange spillere som mulig til våre lag. Utviklingsstigen fra barnefotballen, via ungdom og junior må tilby utviklingsmuligheter for alle spillere og trenere. Tett samarbeid mellom årsklassene, og utviklingstiltak som hospitering og tilrettelegging skal vektlegges. Dette gjøres i samarbeid med SU.

 

Utviklingsfase 13-14 år

Karakteristisk for aldersgruppen:

· Fysiske og mentale forskjeller gjør seg gjeldende i større grad

· Gode holdninger er lette å implementere

· Jentene er tidligere utviklet enn guttene mentalt og fysisk

· Fin-koordinasjonen i sterk utvikling

· Kreativiteten blomstrer

· Svingninger i humør og prestasjoner

 

Retningslinjer:

· Foruten videreføring av tilpasset aktivitet, settes hospiteringsordninger i system for spillere som trenger større utfordringer og viser gode holdninger.

· Hospitering først og fremst på trening, men også i kamp - spilleren, foreldrene og involverte trenere må tas med på råd, dette må diskuteres/avklares med sportslig leder/SU.

· Vær oppmerksom på at mange av de føringene som nå gjøres kan være avgjørende for om spillere faller fra, eller om de velger å spille fotball utover ungdomstiden.

· Krav til oppmøte og innsats på treninger skjerpes - trenerne har aksept for å skille på spilletid i kamper i forhold til dette. Treninger i andre idretter utenom sesong skal ikke gi konsekvenser for spilleren i kampsesong. Klubben oppfordrer fortsatt til allsidighet.

· Relasjonelle ferdigheter (taktisk/tekniske ferdigheter) vektlegges i større grad enn tidligere

 

Trening:

· Tre til fire ganger pr. uke i snitt á 90 min.; vintertrening fom. Januar to til tre ganger pr. uke

· Lagorganisering: Alle skal spille, men på dette alderstrinnet innføres ulik spilletid, basert på ferdighet. Det stilles store krav til trener om å tildele spilletid til de med under gjennomsnittlige ferdigheter ved passende anledninger. Treningsoppmøte og holdninger skal vektlegges ifht spilletid. Fortsatt er det viktig å prøve flere plasser, men la spilleren få lengre tid i hver rolle. Betydningen av bevegelse slik at overtallsituasjoner oppstår må læres. Begynnende systematisering av forsvarsarbeidet, spesielt press på ballfører.

Sesong: Er i gang hele året, men aktiviteten avtar i november/desember.

Mål: For enkeltspilleren: Oppfordre til egenutvikling og egentrening for å utvikle ferdigheter.

For laget: Videreutvikling av 9’er og 11`er fotballen, videreutvikling av samhandlingsmønstre og offensive/defensive elementer.

 

Utviklingsfase 15-16 år

Karakteristisk for aldersgruppen:

· Hurtig mental og fysisk modningsfase

· Guttene vokser på seg større muskelstyrke

· Prestasjonssvingninger

· Sterke sosiale behov

· Kreativ blomstring

 

Retningslinjer:

· Hospitering blir svært viktig for å gi de riktige spillerne med gode holdninger et godt sportslig tilbud

· Tilpasset aktivitet - deler av treningen legges opp ferdighetslikt

· Hensynet til spillerens utvikling går foran hensynet til laget - spilleren i sentrum

· Ved stor spillergruppe anbefales det å opprette flere differensierte treningsgrupper fordelt på ferdigheter og holdning

· Støtteapparatet rundt laget blir svært viktig

· Ferdighetsutvikling i sentrum

· Vi ønsker å utvikle spillere som tar ansvar og som går foran både på trening og i kamp

· Videreutvikle rollebegreper

· Presisering av skadeforebyggende trening, ansvar for egentrening og godt kosthold

· Anbefalt 3-4 treninger pr. uke i snitt à 90 min. 1,5 kamp pr. uke er ønskelig

· Spill i større grupper på større baner vektlegges i større grad

· Fysisk trening med kondisjon og styrke under vintersesongen

· Viktig med helårstrening og andre idretter kan bedrives i vintersesongen, men fotball skal prioriteres i sommersesongen

· Individuell oppfølging med individuelle samtaler

· Det oppfordres til å gi spillerne mulighet for refleksjoner i treningshverdagen for god utvikling

· Krav til høyere effektivitet og kvalitet på selve treningene

 

Lagorganisering:

· La den enkelte spiller få lengre tid i hver rolle - ferdigheter, treningsoppmøte og holdninger skal legge føringer for spilletid

· Vi legger vekt på å spille oss ut av forsvar via midtbanen - for å fremelske det å være det å være et spillende lag må vi leve med noen baklengsmål

· Betydningen av bevegelse slik at overtallsituasjoner oppstår må læres

· Spillerne blir kjent med soneforsvar

Sesong: Helårsaktivitet, men avtagende aktivitet i november/desember.

Mål: For enkeltspilleren: Egenutvikling og egentrening for å utvikle ferdighet.

For laget: Å spille på høyest mulig nivå med det beste laget. Samt å etablere et 2.lag. for å beholde så stor bredde som mulig med treningstilbud for alle.

 

Utviklingsfase 17-19 år

Karakteristisk for aldersgruppen:

· Gjerne kritiske, forventer begrunnede svar fra omgivelsene

· Utprøvende i forhold til sosialt liv og sterke sosiale behov

· Usikre på egen identitet og ståsted

· Prestasjonssvingninger

· Frafallsproblematikk

 

Retningslinjer:

· Spillere som er god nok for senior flyttes opp, men kan spille juniorkamper - NM skal prioriteres

· Øvrige kamper etter avtale mellom junior og seniortrener

· Hospitering på trening og kamp hos A- lag senior for de beste som har gode holdninger

· Juniorlaget skal spille i høyest mulig divisjon i juniorserien

· Tilpasset aktivitet, deler av treningen legges opp ferdighetslikt

· Spilleren i fokus.

· Støtteapparatet rundt laget blir viktig

· Ferdighetsutvikling i sentrum

· Vi ønsker å utvikle spillere som tar ansvar, dvs. spillere som vil og tør gå foran både på trening og i kamp

· Videreutvikling av rollebegreper

· Treningsoppmøte føres, fravær skal være gyldig og varsles trener minst fem timer før trening

· Presisering av skadeforebyggende trening, ansvar for egentrening og godt kosthold

· Ferdigheter, treningsoppmøte og holdninger legger føringer for spilletid

· Laguttak er basert på ferdigheter og holdninger, men vi har fortsatt et våkent øye for spilleren som kan komme på sikt

· Spillestil og spillemåte i juniorfotballen er lik A-laget, slik at det er en rød tråd

· Vi legger vekt på å spille oss ut av forsvar via midtbanen

 

Lagorganisering:

· La den enkelte spiller få lengre tid i hver rolle - ferdigheter, treningsoppmøte og holdninger skal legge føringer for spilletid

· Vi legger vekt på å spille oss ut av forsvar via midtbanen - for å fremelske det å være det å være et spillende lag må vi leve med noen baklengsmål

· Betydningen av bevegelse og overtallsituasjoner

· Spillerne blir kjent med soneforsvar

Sesong: Helårsaktivitet, men avtagende aktivitet i november/desember.

Mål: For enkeltspilleren: Egenutvikling og egentrening for å utvikle ferdighet.

For laget: Å spille på høyest mulig nivå med det beste laget. Samt å etablere et 2.lag/miljølag for å beholde så stor bredde som mulig med treningstilbud for alle.

 

Trening:

· Anbefalt minst 4 ganger pr. uke i snitt à 90 min. - aktiviteten senkes noe i november/ desember. Inkluderer egentrening/alternativ trening.  Fysisk trening med kondisjon og styrke under vintersesongen.

· Ferdighetsutvikling er fortsatt viktig, men vekt på lagorganisering (strukturell dimensjon) skal gjøre spillerne taktisk skolert til å ta steget opp til seniorfotballen

· Treningsperiodene skal planlegges av trener

· Spill på små områder med få spillere på hvert lag (5`er fotball) er fortsatt viktig, men spill i større grupper på større baner vektlegges i større grad

· Helårstrening en selvfølge

· Krav til høyere effektivitet og kvalitet på treningene

· Ferdigheter, treningsoppmøte og holdninger legger føringer for spilletid

· Laguttak er basert på ferdigheter og holdninger

· Spillestil og spillemåte i juniorfotballen er lik A-laget, slik at det er en rød tråd

· Vi legger vekt på å spille oss ut av forsvar via midtbanen, men spillerne må læres å vurdere kampsituasjonen og valg deretter

· Betydningen av bevegelse og overtallsituasjoner

· Viktige prinsipper rundt defensiv og offensiv lagorganisering blir en del av treningshverdagen

· Resultatorientering i forhold til å spille på høyest mulig nivå med rekruttlaget og juniorlaget er viktig, men vi er fortsatt mest utviklingsorientert

 

Mål: For enkeltspilleren: Oppfordre til egenutvikling og egentrening for å utvikle ferdighet.

For gruppen: Å spille i høyeste mulig divisjon.

 

 

 

Seniorfotball

 

Karakteristisk for gruppen:

· Gjerne kritiske, forventer begrunnede svar fra omgivelsene 

· Sprik i alder fra yngst til eldst

· Travel hverdag med jobb og studier

 

Retningslinjer:

· NM skal prioriteres

· De beste juniorene skal hospitere

· Senior A-lag har som mål å rykke opp til 3. divisjon  

· Tilpasset aktivitet, deler av treningen legges opp ferdighetslikt

· Støtteapparatet rundt laget blir viktig

· Ferdighetsutvikling i sentrum

· Vi ønsker å utvikle spillere som tar ansvar, dvs. spillere som vil og tør gå foran både på trening og i kamp

· Videreutvikling av rollebegreper

· Treningsoppmøte føres, fravær skal være gyldig og varsles trener minst fem timer før trening

· Presisering av skadeforebyggende trening, ansvar for egentrening og kostholdslære

 

Lagorganisering:

· Ferdigheter, treningsoppmøte og holdninger legger føringer for spilletid

· Laguttak er basert på ferdigheter

· Spillestil og spillemåte med fokus på å styre banespillet

· Vi legger vekt på å spille oss ut av forsvar via midtbanen

 

Trening:

· Anbefalt minst 4 ganger pr. uke i snitt à 90 min. - aktiviteten senkes noe i november/ desember.

Inkluderer egentrening/alternativ trening.  Fysisk trening med kondisjon og styrke under vintersesongen

· Ferdighetsutvikling er fortsatt viktig, men vekt på lagorganisering

· Treningsperiodene skal planlegges av trener

· Spill i større grupper på større baner vektlegges

· Helårstrening en selvfølge

· Krav til høy effektivitet og kvalitet på treningene

· Spillestil og bevegelsesmønster

· Betydningen av bevegelse og overtallsituasjoner

· Viktige prinsipper rundt defensiv og offensiv lagorganisering

· Resultatorientering i forhold til å spille på høyest mulig nivå med A-lag og rekruttlaget

 

 

SPILLERUTVIKLING:

Målet er å gi spillere et ekstra tilbud, utenom eget lags aktiviteter.

1. Tilpasset aktivitet på trening og kamp

2. Intern hospitering mellom alderstrinn

3. Heimdal bør ha en keeperansvarlig som følger opp trenere

4. Alle trenere i Heimdal FK skal delta på klubbens trenerforum, og klubben skal legge til rette for at trenere i Heimdal FK kan skoleres på høyest mulig nivå

 

Hospitering:

Hospitering er et tilbud til enkeltspiller med ferdigheter, holdninger og motivasjon over gjennomsnittet. Hospitering gjennomføres når spillere trenger større utfordringer enn sitt eget treningsmiljø kan gi. Hospitering iverksettes ut fra spillerens behov og ikke for hospiteringens egen skyld eller lagets skyld. Hospitering kan skje både på trening og i kamp. Spilleren, foreldrene og involverte trenere må tas med på råd. På jentesiden kan spillerne få mulighet til å hospitere til guttelagene på passende nivå.

På generelt grunnlag anbefales ikke hospitering før barna er 10år.

Hospitering på junior og senior nivå følger samme retningslinjer.

På dette nivået kan det oppstå interessekonflikter mellom sportslig suksess og spillerutvikling.

Forutsetninger for god hospitering:

• Spilleren skal følge treningene på sitt alderstrinn og hospitering vil da være et supplement.

• Spilleren spiller kamper primært på sitt alderstrinn, men kan også spille hospiteringskamper

• Hospitering skal være lystbetont og godfot-teori praktiseres

• Det er normalt egen trener som innstiller til hospitering. 

• Hospiteringen skal avklares med spilleren, spillerens foresatte og trenere.

• Hospiteringens intensjoner skal gjøres godt kjent.

 

 

 

 

HEIMDAL FOTBALL

Vestre Rosten 4

7072 HEIMDAL

kontoret@heimdal-fotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift